THÔNG BÁO SỐ 1          THÔNG BÁO SỐ 2          THÔNG BÁO SỐ 3   

1. Chương trình phiên họp trù bị: click here

2. Chương trình phiên họp đoàn: click here

3. Chương trình phiên họp toàn thể:  click here  

4. Giấy mời  đại biểu tham dự hội thảo: click here

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------