RWEM

Regional Workshop on Ethnic Minorities:

Harmonizing Culture,Environmental and Economic Development for Mountainous and Ethnic Minorities Areas

“Phát triển hài hòa giữa văn hóa, môi trường và kinh tế vùng miền núi và dân tộc thiểu số”

History of TUAF
Development

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF), which was established in 1970, is one of the members of Thai Nguyen University. It is considered one of the four leading National Agricultural Universities in Vietnam.