REGIONAL CONFERENCE ON ETHNIC MINORITIES: HARMONIZING CULTURE, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT FOR MOUNTAINOUS AND ETHNIC MINORITIES AREAS

Proposed date: 17th – 19th September 2017
Venue: Thai Nguyen, Viet Nam

Morning / Sáng

 • Presentation 1: Hỗ Trợ Lao Động Việc Làm Đối Với Dân Tộc Thiểu Số – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện /    XEM
 • Presentation 2: Tổng quan về Thúc đẩy Việc làm cho các nhóm Dân tộc Thiểu số/    XEM
 • Presentation 3: Tăng cường vai trò đại diện của người dân tộc thiểu số trong REDD+ tại Việt Nam /    XEM
 • Presentation 4: Promoting Employment for Ethnic Minorities – An Overview /    PREVIEW
 • Presentation 5: EMPLOYMENT & LIVELIHOOD OPPORTUNITIES FOR ETHNIC MINORITY WOMEN THROUGH FINANCIAL INCLUSION & AGRICULTURE VALUE CHAINS
  CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SINH KẾ & VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ THÔNG QUA CHUỖI GIÁ TRỊ & TÀI CHÍNH
 • Video 1: How Village Savings and Loan Associations are helping ethnic minority women in Vietnam
 • Video 2: Supporting Women's Economic Empowerment in Vietnam - CARE Project
 • Afternoon / Chiều

 • The Link between Indigenous Peoples/Ethnic Minorities and their Lands and Resources
 • Tăng cường vai trò đại diện của người dân tộc thiểu số trong REDD+ tại Việt Nam
 • MYANMAR EXPERIENCE ON REDD+ RELATED LEGAL FRAMEWORK
 • Working for the recognition protection and fulfillment of indigenous peoples’ rightsPhilippine experience on FPIC
 • Indigenous Women’s Roles and Contributions in the Environment
 • VIDEO - UN-REDD Backan Final.mp4
 • Báo cáo Tham luận Hội thảo: /    XEM